Wednesday, November 26, 2008

中英文English in Chinese (from Chinese to English)

中文的英文;英文的中文。

中文中的英文&英文中的中文
從中文到英文;
把中文改寫成英文 。

Monday, November 24, 2008